Referater

Lokalrådsmøde i Ristolahaven
Onsdag den 3.feb.2021 kl. 16-18

Tilstede på mødet:
Mette Schmidt, Inge Chabot, Per Frederiksen, John Bay Sørensen, Annette Stenfors, Henrik Lemke, Janni Brosø, Thor Rafnsson, Mette Ryom-Røjbek, Lisbeth Marquardt

Fraværende:
Jan Nielsen, Anne-Grethe Jacobsen, Anne Wolsing, Dorte Osborn, Anne Petersen, Vagn Thorsgaard

Ordstyrer: Mette S.

Referent: Inge

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Pkt.3.e i. Ændring i tekst: Temadag for pårørende blev aflyst pga. Corona. Blev erstattet af en rundbordssamtale mellem 3 pårørende og Anne Skov. Pga. af beskæring levede pårørendeinterviewet ikke op til forventningerne.

Øvrigt referat godkendt.

 1. Nyt årshjul med mødedatoer.

Vedtages under forudsætning af, at evt. coronarestriktioner tillader aktiviteterne.

Der er ikke endeligt fastlagt emne for temadagen i oktober, men formentlig bliver det ”Når den primære pårørende falder fra”.

 1. Orientering fra forstander i samarbejde med gruppelederne:

Vedr. Corona

   1. Der har ikke været nye smittetilfælde efter jul.
   2. Beboerne trives godt med klyngeopdelingen og specielt fungerer det meget fint med arbejdspladser på hhv. Gården og Sneseres værksted. Der er dog et stort savn af de sociale tilbud såsom fællesspisning, morgensamlinger, musik og alle de kunstneriske aktiviteter.

Beboerne glæder sig også til igen at kunne gå i forretninger, til frisør, dans mm.

Der udøves musik på Snesere værksted og de fremsender små videoer til bostederne.

   1. Pårørende er meget samarbejdsvillige og har forståelse for restriktionerne.
   2. Der er opnået samtykke fra alle beboere til modtagelse af vaccinationer, som forventes om ca. 1-1½ måned.
   3. Regionen er desværre forsinket mht. tilbud om tests, som forventes at kunne blive foretaget x 2 ugentlig. Stor forskel fra f.eks. Sampovig, hvor Stevns kommune har stillet testbil til rådighed med daglig testning.
   4. 2 medarbejdere fra Løvehuset (SSA’er) har meldt sig til at foretage tests.

Tema Medborgerskab

   1. Specialkonsulent Britt Dyrhøj har gennemført interviews med alle beboere i fællesskabet og udarbejdet små videoer af 15 min. varighed. Beboerne har været glade for ugen, som bød på mange forskellige aktiviteter bl.a. rollespil og brug af ”trafiklys-kasketter”.

Konklusionen er imidlertid, at beboerne grundlæggende ikke har forstået budskabet, og der skal nu arbejdes videre i dagligdagen med helt konkrete emner.

Der skal evalueres sammen med medborgergruppen og evt. pårørende.

Den hidtidige praksis med central fastlæggelse af weekender og ferier ophører fra efter påskeferien, og dette er ikke blevet modtaget lige godt hos nogle beboere og pårørende.

Det kunne være et udgangspunkt for at arbejde videre med temaet.

Brug af Søkort

   1. Selv-og medbestemmelse indgår også i ”Søkortet”, som er et pædagogisk supplement til de handleplaner, der skal foreligge hos hver beboer. Søkortet tager udgangspunkt i Rudolf Steiners pædagogiske tilgang/menneskesyn og initieres ofte som et medarbejderforslag til beboeren, som på denne måde medinddrages med fokus på ejerskab af udviklingen i sit eget liv.
 1. Orientering om Marjatta´s indsatsområder for 2021.
 1. Fortsat fokus på medborgerskab herunder at Søkortet bruges aktivt
 2. 1. del af LA2 metoden (Beskrevet i sidste referat) er nu gennemført i form af uddannelse af 40 medarbejder og 2. del skal implementeres. Uddannede medarbejdere skal fungere som undervisere og ambassadører både internt på Marjatta og eksternt på andre institutioner.
 3. Ledelsesfokus
   1. Screening af relationskompetence vedr. brug af IT (Socialtilsyns krav)
   2. Screening af fremdriften i adm. af beboerøkonomi – (selvadministration) (Socialtilsyns krav)
   3. Medarbejder kompetenceudvikling- skal tydeliggøres og dokumenteres
 1. Kommende møder / arrangementer.
   1. Når den primære pårørende falder fra. Et cafemøde for interesserede pårørende er foreløbig udsat til Okt. 2021 Formandsforum er interesseret i at læne sig op af de opnåede erfaringer. Lokalrådet opfordrer til at en medarbejder evt. kan deltage med et oplæg i form af ”gode historier” dvs. hvordan man i praksis arbejder med dette
   2. Demens. Der er interesse fra Formandsforum om et samarbejde mht. afholdelse af en temadag. Lokalrådet i Ristolahaven har lovet at udarbejde et forslag til dagens indhold og organisering og kunne bl.a. indeholde et indlæg fra en pårørende, som har oplevet et demensforløb.

Et muligt bud kunne være Kaspers Mor, hvor Jørgen Svendsen og Elsa Bencke gerne vil lave et interview eller Klaus Gerlachs søster Anette, som måske kan fortælle. Thor kontakter Anette mhp. evt. mulighed for, at Lokalrådet må kontakte hende senere.

Det er under overvejelse, om der skal indgå en professionel indlægsholder, som f.eks. demenskonsulent Anne Kongsgård eller Tomas Johansen

Der må meget gerne indgå et medarbejderoplæg vedr. erfaringer om, hvordan øvrige beboere reagerer og hvordan man pædagogisk har taklet udvalgte situationer.

 

 1. Kost
 1. Der er en generel opfattelse i Lokalrådet og Formandsforum, at der er behov for at fokusere mere på ernæringsrigtig kost i det daglige både af psykologiske, medicinske og sundhedsmæssige årsager.
 2. Lokalrådet anbefaler ansættelse af en diætist til deling i hele fællesskabet.
 3. John gør opmærksom på, at kommunernes ydelseskataloger ikke nødvendigvis visiterer penge til madlavning og slet ikke til beboere, som ikke kan forventes at deltage aktivt i madlavning. Beboerne kan derfor være henvist til at skulle tilkøbe mad fra eksterne kommunal leverandør.
 4. Ansættelse af en diætist skal derfor finansieres på bekostning af andre beboerrelaterede aktiviteter, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
 5. Der er tanker om at etablere et fælleskøkken med en professionel kok i forbindelse med den nye sal i Ristolahaven.
 6. LA2 projektet kan være et nyt redskab til at tænke kost ind
 7. En mulighed er, at Helsecenteret kan udbygge med en diætist-funktion, så det kan tilkøbes efter behov.
 8. John bringer punktet videre til ledelsen.
 1. Motion

Pga. klyngedannelsen er der ikke det samme motionsmønster som før. F.eks. går beboere fra Ristolahaven ikke længere til bussen på Bredeshave, og der cykles ikke til Snesere-værkstedet. Medarbejdere fokuserer på at finde kompensationsmuligheder.

 1. Dialog med beboerne – Det udskydes indtil efter Corona restriktioner.
 2. Dialog med pårørende – kvartalsvis orientering næste gang til april med f.eks. fgl. emner:
   1. Information om byggeriet
   2. Ophør af planlægning af hjemmebesøg og ferier
   3. Medborgerskab herunder brug af Kasketter- trafiklys – herunder hvordan de kan bruges hos pårørende
   4. Brug af hjemmeside (referater, oplevelser, planer) herunder adgangskoder
 1. Foto Årsbog.
   1. Ideen om at udarbejde en fotobog er ikke et behov hos beboerne, og det er som regel medarbejdere, som skal sikre fotografering. Evt. fotos og beskrivelser kan ses på hjemmesiden.
   2. Familier må selv sørge for årsbøger for beboeren, hvis det ønskes.
   3. Der er allerede nu et aftenskoletilbud til interesserede beboer om selv at lave deres egne bøger.
 1. Evt.

Der er nu foretaget opmåling til den nye sal. Byggesagsandrag er fremsendt til kommunen og godkendelser forventes til sommer.

Næste møde 7. April 2021 kl. 16 – 18. Mødet holdes on line med mindre det bliver muligt at mødes FTF

 

 

 

Lokalrådsmøde i Ristolahaven
Onsdag den 25.nov 2020 kl. 16-18

Tilstede på mødet:
Mette Schmidt, Inge Chabot, Per Frederiksen, John Bay Sørensen, Annette Stenfors, Henrik Lemcke, Vagn Thorsgaard

Referent: Inge

Fraværende:
Jan Nielsen, Anne-Grethe Jacobsen, Anne Wolsing, Thor Rafnsson, Janni Brosø, Dorte Osborn, Lisbeth Marquardt, Mette Ryum-Røjbek, Anne Petersen

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

 • Forslag om ændret dagsorden ved fremtidige møder

 

 1. Orientering fra Forstander medtager foreløbigt nedenstående faste emner:
 • Hovedfokus på status for Marjattas igangværende arbejde i forhold til Socialtilsyn Øst samt Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Nye pædagogiske tiltag samt opfølgning på disse
 • Nye og igangværende byggeprojekter
 • Gruppelederes generelle ”runder” nedtones, og der fokuseres på, hvorledes medarbejdere og beboere arbejder med ovennævnte emner herunder hvilke udfordringer gruppelederne oplever.Forslaget blev godkendt
 • John gør opmærksom på, at Lokalrådet kun har en rådgivende funktion jvf. vedtægterne
 • Orientering fra Forstander
 • Kun få Covid-19 smittede medarbejdere, men ingen udbrud blandt beboere. Forholdsregler virker og der er høj disciplin vedr. de generelle forholdsregler.
 • Finansieringen af det nye fælleshus i Ristolahaven synes at falde på plads. Byggeriet forventes at starte først i det nye år. Det lysner derved med de lokaleproblemer, der har været siden Løvehuset blev omdannet til bolsted. Der er byggeplaner for hhv. ny ungdomsskole, boliger på Sampovig og Vidarslund.
 • Tilsyn Øst.
 • Handleplan pga. af en række påbud fra forrige besøg blev godkendt af Tilsynet Efterfølgende har Tilsynet tilbragt over en uge på hhv skolehjemmet voksenområdet samt værksteder. Ingen anmærkning vedr. det pædagogiske område, men der er et varslet påbud om, at regnskaberne skal opdeles pr. område – hvilket umiddelbart ikke kan lade sig gøre. Ledelsen på Marjatta arbejder på en løsning i forhold til Tilsynet.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed:
 • Der holdes kontakt i forhold til Coronasituationen. Der har ikke været yderligere tilsyn i perioden.

 

 • Der er implementeret et nyt journalsystem, som adskiller det pædagogiske og det sundhedsfaglige område. Det har krævet mange ressourcer med at overfører gamle dokumenter til det nye system (Automatisk overførselsmodul var fravalgt fra Regionens side) og der bruges meget tid på dokumentation- for meget ifgl beboerne.
 • Undervisning i medicinhåndtering er nu overført fra Regionen til Marjatta og varetages af sgpl.faglig konsulent Karin Rohde.
 • Marjattas Intranet er ligeledes implementeret, så kommunikation mellem medarbejdere sker via dette og ikke via det gamle journalsystem.
 • Medarbejderen ser kravene fra Styrelsen som besværlige, men nødvendige og har bedre overblik over sygeplejefaglige forløb ligesom kvaliteten af dokumentationen er forbedret.
 • Der er stadig pårørende, som ikke er bekendt med de nye regler vedr. bostedets håndtering af ”pårørendeordineret medicin”. John fremsender informationsflyer til alle pårørende. Medborgerskab, selv-og medbestemmelse
 • Temaugen i uge 35 var meget spændende for både beboere og medarbejdere, og der er ikke nogen oplevelse af, at medarbejderne undlader at motivere, begejstre og opfordre. Til gengæld er der mere refleksion og fokus på klar og tydelig kommunikation begge veje: Lyt efter hvad jeg spørger om. F.eks.:” har jeg det rigtige tøj på?” = ”Vil du hjælpe mig med at blive klædt rigtigt på”. Det er tilbagemeldingen på interviews med beboere og brugerråd afholdt af Socialfaglig konsulent Britt Dyrhøj.
 • dd. har samtlige beboere og medarbejdere afholdt en opfølgningsdag med gruppeopgaver og fremlæggelse i plenum.
 • Medarbejdere får 2 x 2 dages kursus på seminaret indenfor emnet og alle nyansatte gennemfører et introkursus i Medborgerskab, beboere og bruger.
 • Temadag for pårørende blev aflyst pga. Corona. Blev erstattet af en rundbordssamtale mellem 3 pårørende og Anne Skov, som ikke helt lever op til forveningerne.
 • Der kommer yderligere information i Marjattabladet og det er et ønske fra John, at en beboer bliver repræsenteret i Redaktionen.
 • Der igangsættes undervisning i at udarbejde pædagogiske handleplaner på. LA2 metoden (=Low Arousel) med fokus på at undgå vold og fremme trivsel, særlig hos beboere, hvor der kan være ekspressive problemer. Underviser er Trine Uhrskov der gennem Sopra af socialstyrelsen hav fået opgaven i at udvikle metoden. 40 medarbejdere deltager.
 • Sammenlagt vil den afholdte Undervisning i Forråelsesproblematik, Medborgerskab og nu LA2 give et gevaldigt løft på det pædagogiske område.
 • Tema: Når den primære pårørende falder fra- hvad så?
 • Lokalrådsrepræsentanter foreslår at invitere Ristolahavens pårørende til et dialogmøde, hvor man kan drøfte emnet. Det er et sensitivt område, men de fleste har formentligt gjort sig tanker.

 

 • Henrik, Mette og Inge udarbejder oplæg til næste møde.
 • Tema: Demens.

 

 • Lokalrådsrepræsentanter foreslår også her at indkalde til diaglogmøde med pårørende.
 • Henrik, Mette og Inge udarbejder oplæg til næste møde.
 • Kost og Motion

 

 • Der stilles forslag om udnyttelse af den grå hal ved Skovhuset til bevægelsesorienteret aktiviteter. Det kræver ombygning og dermed finansiering, som ikke ligger umiddelbart for.
 • I det nye fælleshus kan der påtænkes f.eks. ansættelse af en kok, madklub, madlavningskurser mm.
 • Generelt tilbydes der varieret og sund kost.
 • LA2 projektet kan være et nyt redskab til at tænke kost ind, da mange beboere behøver tilpasset kost både af medicinske men også pædagogiske grunde.
 • Dialog med beboerne

 

 • Brugerrådet skal forespørges om 1-2 forældrerepræsentanter må deltage i møde. Formålet er at få en generel viden om, hvad der rører sig hos beboerne, så alle synspunkter bliver tilgodeset i Lokalrådet samt at orientere om, hvad Rådet egentlig beskæftiger sig med.
 • Dialog med pårørende
 • Det besluttes, at der hvert kvartal skal udsendes en mail til pårørende med information om, at der ligger referater mm. på hjemmesiden. Der skal være et link, som henviser direkte til referaterne. En opdatering til pårørende vedr. generel adgang til Ristolahaven vil være velkommet (adgangskoder)
 • Årsbog  

 

 • Henrik vil gerne arbejde med dette. Kontakter selv Janni og taler med Per.
 •  
 • Næste møde   3. februar kl. 16-18 i Binderiet- med forbehold for div. Corona-restriktioner.

 

  1.  
 • Forældrerepræsentanter afholder planlægningsmøde den 14. jan kl. 16.30 måske på Bredeshave

 

 

 

 

 

 

Lokalrådsmøde i Ristolahaven

Onsdag den 19. august 2020 

Dagsorden 

Tilstede på mødet:
Mette Schmidt, Janni Brosø , Inge Chabot, Dorte Osborn, Lisbeth Marquardt, John Bay Sørensen, Per Frederiksen, Mette Ryom-Røjbek, Annette Stenfors, Anne Petersen

Fraværende:
Jan Nielsen, Vagn Thorsgaard, Anne-Grethe Jacobsen, Anne Wolsing, Thor Rafnsson.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  For fremtiden fremsendes referatet med indkaldelse til Lokalrådsmøde
  Referat skal lægges på hjemmesiden (ref.bem.)

 

 1. Høstfest – årsmøde/generalforsamling.
  Høstfesten/årsmødet aflyses pga. corona omstændighederne, hvor forsamlinger over 100 personer ikke er tilladt. Forældrene bliver hurtigst muligt orienteret.
  Der arrangeres lokale høstfester for beboere – uden pårørende deltagelse. Drøftes af gruppelederne.
  Den tilsvarende valgprocedure er ligeledes udsat
  Janni, Inge og Dorthe er på valg.
  Henrik Lemke indtræder i Lokalrådet -uden stemmeret- indtil formel valgprocedure er gennemført. Der reduceres ikke i forældrerepræsentanter i øvrigt. Mette giver Henrik besked.

 

 1. Orientering fra Ledelsen

Ristolahaven:                                                                   

 • Aftenskole er reetableret med nødvendige corona-restriktioner
 • ”Syng dig glad”- festival samt folkedans er aflyst
 • Socialtilsyn Øst kommer igen den 10. sep. og vil tale med beboere og medarbejder.
 • Der arbejdes intenst med temaet ”Medborgerskab” Der tages udgangspunkt i det meget omfattende materiale som Socialstyrelsen har udarbejdet og som er tilgængeligt på deres hjemmeside: ”Hvad bestemmer jeg selv, hvad er jeg medbestemmende om og hvad har jeg medindflydelse på”
 • Der afholdes Medborgerskabsugen i uge 35 for alle beboere på Marjatta over 15 år samt medarbejdere. Der arbejdes med mange former for aktiviteter: Søkort, rollespil, kortspil, orienteringsløb og meget andet, og der er i det daglige kommet særligt fokus på beboernes egenbestemmelse/indflydelse vedr. økonomi. Bl.a. er der anskaffet pengeskabe til hver beboer, som kun de selv kan tilgå.
 • Ugen afsluttes efter brugerrådets ønske med en guidet tur/udflugt til Knuthenborg Safaripark.
 • Det planlagte oplæg med Anne Skov samt aktiviteterne bliver dokumenteret af en professionel fotograf fra DR og vil blive formidlet til pårørende.
 • Et mindreforbrug i 2019 dækker omkostningerne.
 • Basaren forventes aflyst- der kommer yderligere information fra ledelsen. Kan der etableres alternativer?

 

Fjordhuset og lejligheder:

Alt vel. En medarbejder har søgt til SampoVig som gruppeleder og 2 andre er bevilget orlov af personlige årsager. Der er ansat en anden medarbejder og en vikar.

Løvehuset:

Medarbejdersituationen har stabiliseret sig og beboeren viser stadig positive tegn på, at indsatsen virker.

Pilehuset:

En medarbejder har søgt til SampoVig og der søges ny medarbejder. Beboerne har det godt og deltager bl.a. mere i den daglige rengøring sammen med en medarbejder.

Damgårdshus:

En medarbejder har opsagt sin stilling, men ellers er medarbejdergruppen stabil og beboerne har det godt. En beboer har demens, men foreløbig i rolig fase.

Bøgehuset:

Beboere har det godt og er en velfungerende gruppe. En medarbejder er tilbage efter barsel.

Skovhuset:

En medarbejder er gået på barsel (tidligt pga. af corona) En barselsvikar er ansat til august 21. Er blevet vel modtaget af beboerne.

Der arbejdes med selvbestemmelse/medbestemmelse og beboerne er bl.a. gået i gang med at betale egne regninger og håndtere egne pengeskabe. Der er udpeget en ”støtte-økonomimedarbejder” til hver beboer.

Der har været afholdt en 30-års fødselsdag.

En beboer er stabil periode i sin demens og de øvrige beboere er mindre påvirket af situationen.

                

 1. Kompetencer i Ristolahaven

Formandsforum har ønsket at få synliggjort medarbejderkompetencer i alle bofællesskaber.

Lokalrådet ser gerne en oversigt over, hvilke kompetencer, der findes i Ristolahaven.

Det er ikke umiddelbart let at få synliggjort ”de bløde værdier” og det drøftedes, om udgangspunktet med fordel kan være Værdier, mål og handlegrundlag?

Evt. antroposofiske terapeutiske behandlinger igangsættes efter møder hver ½ år med Helsecenterets lægefaglige team (Lisbet Kolmos, Tomas Johansen og sgpl. Vibeke Hellman Andersen)

Det kan f.eks. være medicinering, rytmisk massage, talepædagogiske indsatser, så vidt muligt udført af helsepædagogisk uddannet personale som kan være tværgående. Der er egenbetaling for beboerne til disse ydelser.

Daglige sygeplejefaglige problematikker kan ske i samarbejde med sygeplejekonsulent Karin Rohde, som dækker hele Marjatta.

 

Mette S kommer med et oplæg til, hvordan en afdækning kan synliggøres. Skal drøftes på næste møde.

 

 1. Årstema 2020

Medborgerskab (se pkt. 3.)

Det er aftalt, at vi i lokalrådet arbejder med samme tema. Hvordan vil vi gøre det? Næste møde

 

 1. Besøgsweekend og ferie

Det er ønsket fra ledelsen og de enkelte bosteder, at ferier og besøgsweekender ikke længere rammesættes fra Ristolahaven, men at beboerne og deres pårørende selv aftaler de ønskede ferier og hjemmebesøg. Dette går fint i tråd med beboernes selvbestemmelsesret, ligesom pårørende ikke skal føle forpligtelse til at følge bestemte datoer.

Det besluttes, at der fra og med udgangen af indeværende besøgsoversigt, som slutter til påsken 2021, ikke længere fremsendes besøgsoversigt.

Gruppelederne ser gerne, at der gives besked i god tid, så vagtplanerne kan lægges, ligesom transport kan arrangeres som hidtil.

 

 1. Eventuelt

Intet

 1. Næste møde

Lokalrådsmøde 25.nov. 2020
Forældrerepræsentanter afholder frokostmøde 23.okt kl.16 på Det Gamle Toldhuus på Præstø Havn.

 

 

 

 

 

Lokalrådsmøde i Ristolahaven

Onsdag den 5.feb 2020

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  Referat godkendt
 2. Århjulet
  Er fremsendt til pårørende og lagt på hjemmesiden. Rettelse vedr. dato er foretaget.
 3. Orientering fra ledelsen:
  Der er bevilget 2 mill. fra Augustinusfonden til ny sal. Der søges yderligere fonde.
  Fællestema ”Medborgerskab” igangsættes i hele Marjatta fælleskabet
  Fin juleaften I Damgårsdhus og velbesøgt nytårsfest på Vidarslund
  Stor succes med Dorthe Birkemoses temadag ” Forråelse”

  Ristolahaven
  Trivselsmåling er gennemført i hele Ristolahaven – der er stor tilfredshed med personalepolitikken og generelt er trivslen god. Der efterspørges bedre introduktion af nye medarbejdere og man længes efter mere tid til helsepædagogiske indsatser.
  Mange fra Ristolahaven tager på ferie sammen i Fiskenæs og der afholdes KIK-festival fra den 21- juni

  Fjordhuset:
  Beboerne har det godt. Der tales meget om selvbestemmelse/ selvstændighed. 1 Medarbejder er i gang med opkvalificeringskursus og er meget begejstret.

  Løvehuset:
  De pædagogiske indsatser og etablering af arbejdstilbud i Løvehuset bærer frugt. Der er markant nedgang i behov for magtanvendelse og beboer er blevet bedre til at være medbestemmende. Tilsyn fra Gentofte kommune (betalingskommune) var meget positivt.
  Ny medarbejder søges og 1 medarbejder har afsluttet neuropædagogisk udd.forløb udviklet af Filadelfia og Dorthe BirkemosePilehuset:
  Endelig kom de nye møbler! Beboerne er glade.
  1 medarb. på barsel, 1 medarb. på opkvalificeringskursus for pædagoger
  Der er rift om vikarer!Damgårdshus
  Det går fint. Stor fest for 2 beboere, som har forlovet sig.
  1 medar. på opkvalificeringskursus for pædagoger.Bøgehuset:
  Deltagelse i 3 fester har skabt sammenhold i forhold til resten af Ristolahaven og beboerne ønsker at deltage i fællesferien.
  Der arbejdes med begrebet ”hvem bestemmer egentligt hos os” (Medborgerskab)
  Sonny har ønsket vikartimer efter sin pensionering og arrangerer bl.a. KIK-festivalenSkovhuset:
  1 langtidssyg og 1 gravid medarbejder skaber behov for nye vikarer. Foreløbig er PerBergstrøm ansat.
  En beboer viser tegn på udvikling af demens. Der arbejdes pædagogisk med dette. Det udløser mere tid.>
  Det er et ønske fra forældre i Lokalrådet, at der skabes et forum for pårørende til demensramte. (Mette og Inge drøfter/undersøger)
 4. Overblik over uddannelsesniveau og kompetencer for de ansatte i RistolahavenKompetencestrategi: Kompetenceprofil er blevet kortlagt i gruppen
  Målet er, at 60% skal være Helsepædagoger og mindst 36% skal være Steiner pædagoger. Mette R informerede om tilstedeværende ”skjulte” kompetencer i Ristolahaven:Alle nye medarbejdere gennemgår introduktionskurser til Rudolf Steiner og magtanvendelse (hvordan man undgår) Derudover er der udvikling i gruppesammenhæng som sidemandsoplæring og andre tematiserede kurser. Der forefindes helsepædagoger (Tomas Johansen, sygpl. Vibeke Andersen og Rolf, som alle bosteder kan trække på)Der er medarbejdere, som har særlige evner eller er uddannede til at udføre Rytmisk indsmøring/massage, Rytmegymnastik, maleterapi, musik terapi, er storytellers samt underviser i SprogformningDerudover bliver der tilbudt opkvalificerende kurser i pædagogik samt neuropædagogiske efteruddannelser.John gør opmærksom på, at de kompetencer som kan tilbydes af medarbejdere, er tillægsydelser, som koster penge. Der forefindes et ydelseskatalog, hvor man kan søge flere oplysninger.Derudover har 2-5 medarbejdere på hvert bosted deltaget i 2 medicinkurser af 2 dage med mhp. korrekt håndtering af medicin samt 1-2 dages individuel 1:1 undervisning i sundhedsscreening af beboere, udformning af systematisk sygeplejefaglig dokumentation samt opfølgning af lægeordinationer/behandlinger (Obligatorisk)
 1. Tema medborgerskab
  Socialtilsyn Øst har stillet spørgsmål til beboere, om de kan forholde sig til medbestemmelse. Spørgeteknikken kunne måske diskuteres!Der bliver arbejdet med dette i årets tema ”Medborgerskab ”
  Herunder kan der arbejdes med dilemmaet ”Hvordan kan pårørende/forældre bevare omsorg/kærlighed for barnet, men samtidig lade barnet selv bestemme?”Det besluttes, at vi på næste lokalrådsmøde fordyber os i temaet Medborgerskab som eneste punkt.Det skal overvejes om der skal etableres et forældreforum mhp. drøftelse af temaet.
 2. Årsmøde 2. maj
  Kl. 10-12. Årsberetning (Formand)
  Beboerberetning
  Kl. 12-13 Valg af forældrerep. (Janni, Dorthe og Inge)
  Amerikansk lotteri
  Kl. 13-         Frokost
  Derefter er det beboernes ønske, at der er kaffe i de enkelte huse.Hvor afholdes årsmødet?
 3. evt.
  Musikere fra sidste høstfest forespørger, om vi er interesserede i deres musik til høstfesten d. 12. sep?Brugerrådet forespørges og der indhentes faktureringspris (Mette S)Janni har ikke modtaget billeder fra bostederne til årsbogen
  Billeder fra aug. 19 til nu sendes til Jannie.

Næste møde:  1. april 20 i Binderiet kl. 16-18

 

 

 

Lokalrådsmøde i Ristolahaven
Onsdag den 13 nov. 2019

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  Referat godkendt
 2. Referat fra Formandsmøde (Mette Schmidt)
  Blev afholdt 5/9-19 på KolleKolle· Baggehuset er blevet indviet.· Der er søgt 18 mill. fra RealDania til ny ungdomsbolig for flere af Skovvængets beboere. Det forudsættes at byggeriet indeholder ”pædagogiske mursten”Lokalråds sammensætning:
  · Det er besluttet, at der ikke i fremtiden skal sidde Fondsrepræsentanter i Lokalrådene. Ristolahavens Fondsrepræsentant (Vagn) fortsætter dog, så længe han selv ønsker det.· Rollen som medarb. rep. opleves generelt som svær i div. Lokalråd og der behøves en definition af rollen.
  Medtages på næste møde· Anne Wolsing går i tænkeboks vedr. egen forventning som deltager.· Er der behov for suppleanter for deltagende gruppeledere? Evalueres om 1 år.· Formanden er mødeleder· Forstanderens rolle som sekretær er blevet understreget særligt med henblik på, at der tages ejerskab af vedtagne beslutninger. John gør opmærksom på, at det er nødvendigt at delegere pga. tidspres.Det understreges igen, at Fællesskabet er vigtigt. 

  · Strategi for vækst:  Der er begrænset organisk væsk og strategien mhp. optagelse af nye elever/beboere er ikke vedtage

 3. Orientering fra ledelsen:
  Der er bevilget anlægsgaranti fra Regionen til kommende udvidelse af Sampovig til yderligere 12 beboere.· Der er ønske om et kursus for Søskende og Uddannelsescenteret arbejder med dette.· Hvis der ønskes emner behandlet, kan de indgives til Årsmødet i MajRistolahaven:
  Ansøgning til Augustinusfonden på 3.95 mill. kr. til den nye sal er sendt og de aktive beboere i Ristolahaven har nu indsamlet 51.000 kr og får stor ros for at medvirke til egen andel i projektet.· Det nationale forsknings- og analysescenter for velfæd ”Vive” har budt ind med projekt ”Bevægelse” og Ristolahaven er valgt. Projektet starter i jan/feb. 20Fjordhuset:
  Gruppeleder Anne Petersen fra Fjordhuset er tilbage. Der er ro -også i lejlighederne

  Løvehuset:
  Der er etableret et ”arbejdstilbud” på Vindbyvold som giver værdi i beboerens hverdag. Der er en væsentlig forbedring i beboerens adfærd.
  Pilehuset
  Møblementet optager stadig beboerne, men der er ro på hos både medarbejder og beboere.
  Damgårdshus:
  Studerende slutter snart og der kommer ny medarbejder. Beboere deltager i kurser med ledelsens opbakning. Der er lettelse efter tilsynet
  Bøgehuset:
  Der er ro og beboere fungerer fint. Ingrid slutter og Anna er ansat.Skovhuset:
  En beboer udvikler demens, hvilket observeres af beboerne. Der arbejdes pædagogisk med dette. Det er et ønske fra forældre i Lokalrådet, at der skabes et fora for pårørende til demensramte og evt. en pjece omhandlende demens.

  Mette S. tager emnet op i Formandsforum

   

 4.  Evaluering af Jubilæumsfest lørdag d. 14. september
  Dejlig dag, godt orkester, fin forplejning. Fint samarbejde både ved opsætning og oprydning mellem beboere, forældre og medarbejdere.Udendørsaktiviteter blev ikke brugt så meget, men der var livlig snak  pårørende imellem.
 5. Årshjul 2020
  Udarbejdes af Mette og John
 6. Overblik over uddannelsesniveau og kompetencer for de ansatte i Ristolahaven
  Kompetencestrategi: Kompetenceprofil er blevet kortlagt. (Udleveret) I gruppen Omsorgsmedhjælpere uden uddannelse, ligger mange medarbejdere, som er seminarister.Målet er, at 60% skal være Helsepædagoger og mindst 36% skal være Steiner pædagoger.Per gør opmærksom på, at der i gruppen uuddannende kan ligge værdifulde kompetencer på det menneskelige og det håndværksmæssige/kreative plan.Mette R udarbejder en oversigt over Ristolahavens ”skjulte” kompetencer.
 7. Sundhedsprofil på den enkelte beboer og tilsyn
  Styrelsen for Patientsikkerhed udførte tilsyn på Trankær, Damgårdshus og Bøgen og udstedte i sommeren 2019 2 påbud gående på mangelfuld Medicinhåndtering, Sygeplejefaglig dokumentation og instrukser (rapport mangler på Bøgen) Både Regionen og Marjatta havde oprindeligt underkendt betydningen af disse forhold, som i værste fald kunne resultere i politianmeldelse.Der er igangsat massiv undervisning på alle bosteder (Inge er midlertidigt ansat som sygeplejefaglig konsulent og varetager undervisning i dokumentation og lokale medicinhåndteringsopgaver i tæt samarbejde med den systemansvarlige konsulent Britt Dyrhøj); der er beskrevet de ønskede instrukser, og alle medarbejdere gennemgår 1-2 opkvalificerende medicinkurser i Regionen.I oktober gennemførte Styrelsen 2 opfølgende tilsyn i Trankær og i Damgårdshus og begge har resulteret i rapporter uden anmærkninger – hvilket i sig selv er ganske usædvanligt.Kravene medfører en voldsom belastning og kulturændring for alle medarbejdere, og der skal løbende arbejdes med dokumentation, samarbejde med læger og medicin samt instrukser.Der er behov for sygeplejefaglig bistand på tværs af alle bosteder til at løse opgaven også i fremtiden.
 8. evt.
  Ingen bem.