Brochurer og links

Links:
Andre institutioner som Marjatta
www.elmehoejen.dk
www.hadruplund.dk
www.hertha.dk
www.specialklasserne.dk
www.solhjorten.dk
www.kronhjorten.com

Almene links om steinerskoler, antroposofi m.m
(danske)

www.rudolfsteinerskoler.dk
www.antroposofi.dk / www.rudolfsteiner.dk ( samme side med to navne)

www.biodynamisk.dk

www.mariannechristensen.dk – Spinning tales – weaving hope, International symposium for storytelling as a healing art 2009

(udenlandske)
www.khsdornach.org
www.goetheanum.org
www.camphill.org