En skoledag

 

kl. 08:45                  Morgensang i salen – Musik, morgenvers og sang
kl. 09:00                  Klasserne går til skolen – Hovedfag med klasselæren
kl. 10:50                   Frikvarter
kl. 11:00                   Fagtimer
kl. 12:00-13:00    Frokost i grupperne
kl. 13:00-14:45    Fagtimer
kl. 14:45                    Lille eftermiddags spise pause
kl. 15:00-15:45     Fagtimer

Lidt om skolen

Lidt om skolen

Klasserne følger så vidt muligt Rudolf Steiners læreplan, lærerne tilrettelægger passende stof til eleverne. Undervisningen planlægges ud fra klassens og elevens individuelle behov, deres evne til læring og til den enkelte elevs udvikling. Læring skal være berigende og dannende for den enkelte elev samtidig med den skal give nyttige kundskaber.

I de små klasser arbejdes der med viljen og fortælling, læreren er et forbillede. I klasserne på mellemtrinet fortsætter fortællingen, her arbejdes der med barnets følelser, og der begynder at komme mere fakta i fortælle stoffet, verden deles. Som eleverne bliver ældre, skal de bruge hovedet og tanken mere, begynde at undersøge og undre sig. Motorisk træning og recitation øves gennem hele skolegangen.

 ” I undervisningen arbejdes der på at styrke viljeslivet på mange måder b. la. gennem særligt tilrettelagt motoriske øvelser, men også ved at de kunstnerisk kreative fag udvikles og plejes gennem hele skolelivet, at arbejde med både krop og intellekt er en helt naturligt integreret del af undervisningen”  

 På skolen er rytmen en bærende del af strukturen, den daglige, ugentlige, månedlige og årlige rytme.

Sund rytme fremmer udvikling og skaber sundhed.

I hovedfag øves vers, sange og motoriske færdigheder. Læreren fortæller frit, dvs. har forbedret sig grundigt og sat sig ind i fortællestoffet. At kunne fortælle og formidle frit, det skaber en tæt kontakt til alle eleverne, og øger elevernes nærvær og indlevelse i stoffet. Der gøres brug af tavle i undervisningen. Her bliver tegnet, illustreret og skrevet. Eleverne kan derved tegne og skrive efter tavlen. Eleverne lærer at udtrykke sig igennem den kunstneriske proces. I den kunstneriske del bruges der materialer af god kvalitet. I de ældste klasser gøres ofte brug af fagbøger relateret til temaet, og eleverne lære at søge fakta og viden.

Fag timer på skolen er: musik, lille og store kor, eurytmi, gymnastik, bothmergymnastik, sangleg, folkedans, håndarbejde, vævning, sløjd, udeskole, engelsk og drama samt ekstra læsning, formtegning og matematik.

Terapier som kan tilbydes på skolen er embodiement, psykomotorisk træning, terapeutisk eurytmi, rytmisk massage, sprogformning og rytmisk massage.

Den første skoledag starter børnene med at blive budt velkommen på skolen sammen med deres forældre. Læreren fortæller en lille historie, og eleverne får hver en buket blomster som symboliserer skoletidens mangfoldighed, og derfor se der både ukrudt, tidsler, græs og smukke blomster i buketten. Ved afslutningsfesten i 10 klasse har buketten forvandlet sig til en blomsterkrans, og hver elev får en på hovedet, og klasselæreren holder en lille personlig tale for hver elev. Kransen symboliserer, hvorledes alt det eleven har lært og mødt gennem sin skoletid, nu er forvandlet til egenskaber eleven tager med sig videre i livet.

Igennem alle skoleårene kan klasserne tage på udflugter i sammenhæng med hovedfag. Der opføres skuespil, koncerter og andre forestillinger gennem hele skoleforløbet, og op til hver ferie optræder klasserne for hinanden med glimt fra den daglige undervisning, det være sig motoriske øvelser, musik, recitation el. lign.

Bh. Klasse til 10. klasse

Bh. Klasse:

Der bliver fortalt remseeventyr og øves forskellige sang og kreds lege. Eleverne skal blive fortrolige med skoledagens rytme, og de gode vaner øves.

Barnet lever meget i efterligning og i billedverdenen.  Årstidsfesterne bliver brugt igennem året som fortælling, og barnets sanser vækkes.  Eleverne lærer fra helhed til detalje. De øver fingerlege, sanglege og rytmer. Gennem bevægelse er kroppen og sanserne er i brug hele tiden. Regnebrødrene introduceres i dette skoleår og repræsenterer hver sin regneart og temperament. Eleverne har musik, kor, eurytmi, grundmotorisk træning og håndarbejde.

1.klasse

I 1. kl. starter eleverne med den krumme og den lige, som forøvelse til bogstaver.  Klassen er blevet en organisme, der fortsættes med sanglege og fortælling. Elementer fra eventyrene forvandles til bogstaverne, herigennem forbinder børnene sig med bogstaverne. De hører måske et eventyr om en bjørn f.eks. ”Guldlok og de tre bjørne”, på tavlen laver læreren farverige tavletegninger. Børnene øver at tegne bjørnen og langsomt forvandles den til bogstavet B, læreren laver et lille vers der passer til bogstavet og fortællingen f.eks.  ”Bag brombærbusken brummer bjørnen”.

Eleverne forsætter med samme fag som i bh. klassen, og der øves form tegning, tegning og maling. Eleverne begynder at tegne jord, himmel, sol og mennesker. Der arbejdes med bogstavs indlæring fra billede til bogstav.

 2.klasse

Eleverne øver at tegne af fra tavlen, forme bogstaver, tal, formtegning og maling.

I dette skoleår bliver der fortalt fabler og legender, klassen høre om den frække Mikkel Ræv, eller om hvordan vintergækken fik sin farve, og de høre beretningen om Franz fra Assisi, Ridder Georg og Den hellige Odilie. Regnebrødrene forsætter sammen med arbejdet med de fire regnearter.

3.klasse

 I 3 klasse beskæftiger eleverne sig med hjemstavnslære, mål og vægt og Det game Testamente.  Eleverne hører fortællinger om verdensskabelsen og uddrivelsen fra paradiset.

Alle bogstaverne er ved at være lært, og der skal nu til at formes ord. I dette skoleår beskæftiger de sig med bondens liv og de gamle håndværk, de dyrker deres egen urtehave og en lille kornmark, tager på bondegårds tur, høster, tærsker korn, kværner kornet til mel og bager.  De ser fårene blive klippet eller hvordan køerne bliver malket. Sanglege og kreds øvelser fortsætter, eleverne tegner og begynder at skrive af fra tavlen.

4.klasse

Eleverne lære i dette skoleår om nordisk mytologi, sagnhistorie, dyre kundskab og brøkregning bliver introduceret. Nogle elever er klar til at lære de små bogstaver, og de begynder at kunne forme længere sætninger. Grammatik bliver en del af hovedfag. Nogle elever begynder langsomt at kunne læse af fra tavlen sammen med læreren. I regneperioden øves tabeller, de fire regnearter øves fortsat samt tal fra 1 til 100 og mål og vægt. Igennem sang og musik øver eleverne kanon, at holde deres egen stemme, her skærpes opmærksomhed og sociale færdigheder.  Eleverne begynder til gymnastik.

(billeder)

5.klasse

Eleverne har hovedfagsperioder med kulturhistorie, det gamle Persien, Ægypten og Grækenland, plantekundskab, geografi, decimalbrøk og frihåndgeometri. Eleverne øver sig i læsning, skriver længere tekster af fra tavlen. Geografi starter med det nære, dvs. skolen og de omkringliggende bygninger, skoven og fjorden og så udvides det til lokalområdet, og der bygges langsomt op til at lære om Danmark og senere hele Norden. Til de forskellige perioder øves vers, rim og sange passende til emnet. Blokfløjten kan blive introduceret i hovedfag. Sløjd er et nyt fag.

 6.klasse

I 6 klasse beskæftiger eleverne sig med Rom, middelalderen, geologi samt geometri. Fysik bliver også introduceret med emner som akustik og optik. Regneperioder fortsætter gennem skoleåret.

I 6 klasse øver de deres færdigheder, de er blevet mere selvstændige og kan deltage i undervisningen mere intellektuelt og gribe verden på en ny måde. Blokfløjten introduceres ofte i 6 klasse. Klassen begynder på nye fag timer som store kor, folkedans og vævning

 7.klasse

I 7 klasse beskæftiger eleverne sig med en helhedsforståelse, og historie er hovedtema temaet for året. Eleverne beskæftiger sig med renæssancen, opdagelses rejsende, kemi, menneskekundskab samt astronomi.  Eleverne beskæftiger sig en periode med skovens træer. Her går man i skoven, betragter, samler blade, kogler osv.  Eleverne begynder at arbejde med lys og skygge og tegne af fra genstande. De beskæftiger sig med madpyramiden og fordøjelsen, der tales om kost og sundhed.

 8.klasse

Eleverne beskæftiger sig med nyere tids historie indtil i dag og anatomi.

Tegne teknikker bliver øvet og længere tekster bliver skrevet af fra tavlen. Der arbejdes med linoleums tryk. Eleverne begynder at have gymnastik med andre klasser, de starter med ude skole og engelsk timer.

 9.klasse

I dette skole år arbejdes der med kunsthistorie, idehistorie, poetik, geologi og varmelære.

Eleverne er kommet til den alder, hvor der skal undersøges og undres, de skal bruge deres tænkning mere. Emner som demokrati, politik og miljø kan bearbejdes.  Nogle klasser tager på lejer tur, og der arbejdes på uddannelses planer og forberedelse til STU.

 10.klasse

I dette år laves der projekt opgave og der spilles et afslutnings skuespil. 10 kl. arbejder med farvelære, klassisk fysik, jorden som helhed, litteratur historie og biografier. Elever beskæftiger sig med tegning på sort papir, tegner bl.a. med kridt eller olie farver. Eleverne kommer på besøg i ungdomsuddannelsen, der udarbejdes fortsat uddannelses planer i samarbejde med den kommende uddannelses vejleder.

Fagtimer:

 

Musik:

Musikken berører os som mennesker, rytme og harmoni trænger ind i sjælen, griber mennesket og bringer skønhed samt glæde. I de små klasser er det sanglege og det pentatone der præger musiktimen. I musik øves sang og musik, eleverne skiftes om at spille på instrumenter. Imitation af rytmer, og simple melodier er en stor del af musik undervisningen, det styrker elevernes evne til spejling og musikalsk hukommelse. Samspil, at lytte og at kunne vente øger sociale færdigheder.  Det musiske er bærende gennem skoledagen, det skaber livslyst og livsglæde. Musik og sang udvikler sig gennem skoleårene til kanon, flerstemmig sang, at kunne benævne noder, lære en rytme eller at spille på et instrument.

 Store kor:

Vi starter med opvarmning af kroppen og stemmen. At synge sammen skaber smil på læben, glæde, glød i kinderne og glans i øjnene. For at synge skal man gøre en indsats og være vågen. Der skabes stemninger og indre billeder ved sang. Tale og sang vækker os, ved tale og sprogvanskeligheder er det til stor gavn at tale samt synge i kor.  Opvarmningsøvelser og vejrtræknings øvelser samt at trække vejret helt ned i maven giver en friskhed også til sjælen. Der arbejdes med stemninger fra dur og mol og øves stemme træning. Der synges i kanon, flerstemmigt sang i relation til eleverne og til årstiden.

Lille kor:

Børnene former en kreds, holder i hånd og timen begynder med en sang ” Nu vil vi alle sammen synge i kor, kalde glæden frem som i os bor” Igennem året er der mange gentagelser, teksterne bliver ledsaget af tegn til tale. Årstidssange bliver øvet samt sange om ugens dage, vejret, og naturen. Eleverne bliver inddraget i ønsker til sange og bevægelser. Igennem sangene øves at kunne lytte, holde i hånd, opmærksomhed, rum og retning samt empati.

Bevægelse:

Eurytmi:

Eurytmi er et bevægelsesfag givet af Rudolf Steiner, det tager udgangspunkt i sproget og musikken. Eleverne bevæger sig samtidig med de lytter til sprog eller toner.  Eurytmien giver udtryk i bevægelse, i eurytmien lader vi sproget klinge igennem armenes gebærder frem for gennem stemmen.

Timen er ledsaget af musik, og øvelserne ledsages ligeledes af vers passende til de forskellige klassetrin.  Eleverne har eurytmi sko på, der bruges kobber stave, kobberbolde, stolaer samt silketørklæder. I de små klasser foregår eurytmien gennem musisk leg. I de større klasser smelter temaer fra hovedfag ind i eurytmien. Mange øvelser foregår i fælles kreds, spiraler og flette mønstrer. I eurytmi arbejdes der med hele mennesket, med rytme, koordinering, kropsbeherskelse, opmærksomhed, indlevelse, samarbejde, kreativitet, at lytte og bevægelse i rummet i forhold til sig  selv og de andre.

Gymnastik:

De små elever starter med grundmotorik som udvikles til legegymnastik, derefter bliver det til gymnastik. I legegymnastik arbejdes der med glæden ved at bevæge sig, der arbejdes med grundmotoriske færdigheder som gå, løbe, hinke, hoppe, kravle, krybe, rulle, balance og taktile øvelser.

Fra 3 klasse bygger legegymnastikken videre på de grundmotoriske færdigheder, gennem leg bygges der videre på bevægelse og forskellige eventyr og temaer bruges.  I de større klasser begynder den egentlige gymnastik undervisning. I gymnastik er der bestemte instruktioner og regler, dette er sammensatte bevægelser i spil og leg, der udøves atletik og brug af redskaber.

Bothmergymnastik:

Bothmergymnastik er øvelser udviklet til Steiner skolens læreplan, Fritz von Bothmer udviklede denne særlige gymnastik sammen med Rudolf Steiner. Øvelserne er udviklet til barnets psykiske udvikling og er bygget op omkring de 3 rum retninger, tyngde og lethed, sving, hop og at ” gribe sig selv”. Formkræfterne virker udefra og indad. I bothmer gymnastikken arbejdes der med de 3 planer: Sagitale, vertikale og horisontale.

Sangleg:

 De små elever har stor glæde af sanglege og gentagelsen i sanglege.

”Rim og remser, sanglege og lignende aktiviteter er til stor glæde for barnet og virker befordrende for dets trivsel og udvikling ”( Børnetegninger, 2015, Anette Hauerberg)

I sangleg stimuleres det sproglige samt motoriske i barnet og den sociale udvikling.

Eleverne går til sangleg indtil de starter til folkedans.

 Folkedans:

En lærer leder dansen og folkedansen understøttes af levende musik, ofte harmonika.  Folkedans består af kæde dans, rækkedans, kredsdans og pardans samt kvadrilledans. Eleverne øver de grundlæggende trin, til polka og vals. Flere af dansene består af krævende figurer og indviklede dansemønstre, eleverne skal huske mange trin og bevægelser. I folkedans får man bevæget sig og pulsen stiger. Der spredes glæde, latter og begejstring i rummet, musikken og takten løfter eleverne ud af tyngden, der skabes sammenhold og bevidsthed om hinanden samt hensyntagen.

Håndværk:

Håndarbejde:

I de små klasser starter eleverne med et bordspil og fingerlege, de lære om hvor uldet kommer fra, og de føler på materialerne, på de bløde, det hårde, det kantede osv.  De øver at lave pomponer, syr deres eget får, samt andre enkle opgaver. Senere begynder eleverne at væve, strikke og sy deres egen hånddukke.  I de større klasser bliver brug af symaskine introduceret. Her laves der forklæder, kjoler og korssting som bliver til puder eller penalhuse. I de ældste klasser indføres læderarbejde.

Håndarbejde skaber fingerfærdighed, udholdenhed, koncentration og tålmodighed. Eleverne lærer at skabe selv, de lære færdigheder og materiale kundskab. I håndarbejde arbejdes der med hovedet, hjertet og hænderne. I håndarbejde bruges gode naturmaterialer og der lægges vægt på, at eleverne er med i alle processer.

Vævning:

I vævning er der 3 store væve med to til fire tramper. I vævning væves der på forskellige væve som skaftevæv og små væve. I væveprocessen arbejdes der med koordinering samt rum og retning, fin og grovmotorik. Der arbejdes hovedsageligt med uld, bomuld og hør. I vævning bliver der lavet tæpper, bordløbere, tørklæder, huer, grydelapper, puder, billede væve, punge samt tasker. Eleverne laver afgangsprojekter i 10 klasse.

Sløjd:

I sløjd får eleverne kendskab til materialer og værktøj.  Eleverne udvikler motoriske færdigheder, at forstå en opgave og lave den færdig, samt at beherske og respektere farligt værktøj. Igennem processen øves der udholdenhed og præcision. ​I sløjd arbejdes der med at styrke viljen. I sløjd laves der b.la. legetøj, fugle huse, og brugsgenstande.

Udeskole:

Udeskole er en kombination af sløjd og natur & teknik. Der arbejdes med de fire årstider, eleverne lærer grundlæggende ting som at lave bål, save brænde, lære om naturen, bygge drager, redekasser, fuglefoder, gøre brug af ting fra naturen som kastanjer, beplantning, insekt hoteller. Udforsker naturen, og bliver bevidste om årets gang samt at væren om naturen. Til skolen er der en stor skolehave, her er eleverne med til at klargøre jorden med kompost, fjerne ukrudt, plante nyt samt løbende passe og pleje haven, så der senere kan høstes grøntsager og plukkes blomster. At arbejde med jorden og planterne skaber opmærksomhed, respekt og bevidsthed om natur og miljø.

(billeder)

Engelsk:

I engelskundervisningen bliver der øvet engelske vers og sange gennem motoriske øvelser, fælles recitation og små lege.  Der øves ugedage, farver, årstider, påklædning, at tælle og enkle hverdagssætninger. Der spilles små rollespil, hvor små hverdagssituationer bliver øvet. Til sidst i timen bliver der skrevet små tekster af fra tavlen i hæftet. At omgås flere sprog skaber en indre fleksibilitet.

Drama

Gennem drama stimuleres elevernes sociale kompetencer, fantasi, liv, hukommelse og sprog gennem vers, recitationer, replikker og sange. Det gentagende i at arbejde med drama og evt. øve et skuespil, opøver viljen til at lære, opøver selvværdet, selvtilliden, hukommelsen og glæden ved samværet med andre.

Formtegning

Formtegning er en rytmisk gentagende form, som spejler, reflektere og drejer, krydser.   Formtegning starter enkelt, flere forme bliver sat sammen, formene tegnes ind i hinanden og spejløvelser udøves. Form er bevægelse og bevægelse påvirker vores humør/følelser, de forskellige formtegninger skaber stemninger i eleven.  Formtegning er et bevægelses udtryk i stregen. Senere omformer det sig til geometri som starter i fri hånd.

Maling:

 På skolen males der med teknikken vådt i vådt, det er vand farver som males på vådt papir. Vådt i vådt er svært at styre og farverne vil så gerne mødes, under denne proces opstår altid smukke billeder.

”Kunstnerisk skaben virker helsefremmende og belivende, hvilket giver harmoni og virker velgørende og balancerende”

Farver og former virker ind på os, malerprocessen er en form for sjælepleje en indre massage. På skolen arbejder vi ud fra Rudolf Steiners og Goethes farvelære.

Dukketeater:

I dukke teater bliver der opført et lille eventyr med marionet dukker på en lille scene. Dukkerne er alle håndlavede i silke og uldmaterialer, og der lægges vægt på æstetik og smukke farver. Levende lys bliver tændt, der er stille, der spilles på lyre eller klokkespil og historien bliver fortalt langsomt og med stor indlevelse.  Eventyrene stemmer overens med årstidsfester og stemninger til årets gang. Eventyrene som bliver fortalt har værdier som kærlighed, mod, venskab og en god morale. Dukketeatret hjælper barnet til at danne et tydeligere indre billede, og det giver mulighed for barnet at kunne falde til ro og dvæle i den stemning der opstår.

Terapi:

Embodiement terapi:

Embodiement er en neurofysiologisk terapi, som virker på sanseforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder og adfærdsforstyrrelser. Mange af disse forstyrrelser kan føres tilbage til tidlig motorisk fejludvikling, som bunder i rester af tidlig reflekser og muskeltonus forstyrrelser.

Embodiement behandler ikke symptomer, men virker på årsagen.  Øvelserne er rotations øvelser om kroppens akser, som udføres liggende på en måtte på gulvet.

 Psykomotoriks træning og psokomotorisk behandling:

På Marjatta Special skole har vi psykomotorisk træning og behandling/ud spænding af elever med særlige fysiske udfordringer.  Eleverne er i terapi i en periode, nogle har brug for kontinuerlig terapi og fortsætter i årevis.

 Sprogformning/taletræning:

Den terapeutiske taleundervisning/ sprogformning er tilrettelagt som eneundervisning samt i små grupper.  Talepædagogen/ sprogformeren har et tæt samarbejde med klasselæreren, elevens bo gruppe og andre terapeuter. Sprogformeren gør brug af vers, bolde, rytmer, vers o. lign. Det overordnede tema i taleundervisningen er kommunikation. Afhængig af elevens vanskeligheder vil der bl.a. blive arbejdet med sprogstimulering, sproglig- og fonologisk opmærksomhed, TTT (Tegn Til Tale) udtale fonologisk, artilulation samt lydskelnen, stemmetræning samt åndedræt.

Terapeutisk eurytmi:

Eurytmien blev udviklet for over 100 år siden, ordet eurytmi stammer fra det græske og betyder harmonisk bevægelse, eurytmi er en kunst der gennem kropslige bevægelser søger at udtrykke sprog eller musik. Terapeutisk eurytmi arbejder gennem bevægelse at virke positivt på egen krop, der igennem målrettede bevægelser virke ind på de vitale processer i kroppen. Gennem terapeutisk eurytmi kan man arbejde korrigerende ind på f. eks indlæringsvanskeligheder, følelsesmæssige ubalancer og meget mere. Bevægelser følger barnets udvikling og leges ind i de små klasser. Behandlingen kan vare mellem 6-12 uger og gentages muligvis efter pause.